Select Page

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

al S.C.SERVLOC FRĂSINET SRL

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRĂSINET , JUDEŢUL TELEORMAN , întrunit de îndatî în ședință de lucru în data de 31.03.2020 , la convocarea primarului comunei Frăsinet prin Dispoziția nr./2019,

Având în vedere :

– Adresa nr…………../……..03.2020 a Servloc Frăsinet srl prin care se înaintează bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice , cu modificările şi completările ulterioare ;

– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ;

– Prevederile art.88, art.129, alin.(1), (2), lit.„b”, alin.(4), lit.„a” și alin.(5) precum și ale art.139, alin.(3), lit.„a” din OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ.

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborate cu prevederile art.196 alin.(1), lit.„a” și cu prevederile art.197, alin.(1) din OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

          Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, al S.C.SERVLOC FRĂSINET SRL, conform anxei la prezenta hotărâre.

Art. 2 – De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde conducerea SC  SERVLOC FRĂSINET SRL

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată , în termenul legal Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman , primarului comunei Frăsinet şi compartimentului financiar-contabil precum şi Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice Teleorman .

 

 

Preşedinte de şedinţă                                     Contrasemnează,

Gealapu Anghel                                    Secretar, jr.Niculae Duțu

 

 

 

 

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de consiliul local Frăsinet în ședința convocată de îndată în ziua de 31.03.2020 cu un număr de 11 voturi.

 

F R Ă S I N E T

 

Nr.7 din 31.03.2020