Select Page

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 31.03.2020, în cadrul ședinței de lucru a consiliului local.

Ședința a fost convocată „de îndată” de Primarul comunei Frăsinet prin Dispoziția nr.19/31.03.2020 în conformitate cu prevederile art.134 alin.(4), din O.U.G. nr.57/05.07.2019 privind codul administrativ.

Invitarea consilierilor la ședință s-a făcut telefonic, iar la ora începerii  ședinței și-au înregistrat prezența, conform art.137,alin.(4) din OUG nr.57/05.07.2019 privind codul administrativ, un număr de 9 consilieri locali, din totalul de 11 aleși, ședința fiind astfel statutară.

Proiectul ordinii de zi a fost făcut public, prin afișare, la sediul consiliului local

Președintele ales al ședinței, dl.Gealapu Anghel, deschide lucrările ședinței și, conform art.135,alin.(7) din  OUG nr.57/05.07.2019 privind codul administrativ,  supune  spre aprobare proiectul ordinii de zi, astfel:

             1.Proiect de hotarâre privind organizarea și funcționarea serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Inițiator : Ghimiș Florentin Adrian – Primar

2.Proiect de hotarâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C.SERVLOC FRĂSINET

                           Inițiator : Ghimiș Florentin Adrian – Primar

             Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 9 voturi „pentru” .

În continuare, președintele ales al ședinței, supune dezbaterii celor prezenți, primul proiect de hotărâre referitor la organizarea și funcționarea serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, dă citire proiectului de hotărâre și arată că acesta este însoțit de referatul de aprobare nr.568/31.03.2020, întocmit și însuțit de primarul comunei Frăsinet și de aportul de specialitate nr.569/31.03.2019, întocmit și însușiit de Mihai Cristina – referent asistență socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului .

Ia cuvântul dl.primar – Ghimiș Florentin Adrian și dă citire referatului de apobare și arată că prin hotărârea nr.19 din 30.09.2019, consiliul local Frăsinet a aprobat noua structură organizatorică a aparatului de specialitate al primarului și, ca urmare, a fost înființat un nou compartiment cu denumirea de „compartiment stare civilă, asistență socială și registru agricol”.

Potrivit art. 112 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale au, printre altele,  și obligația de a propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local, care, în conformitate cu prevederile art.113 alin(4) din lege, pot fi organizate ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului.

Astfel, prin Hotărârea nr.22/23.10.2019, Consiliul Local al comunei Frăsinet a aprobat înființarea Serviciului public de asistență socială, ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În contextul actul al pandemiei de COVID 19, asistența socială a devenit o latură social – administrativă deosebită iar simpla înființare a unor servicii sociale nu mai este suficientă dacă nu sunt și puse, efectiv,  în practică. De aceea, prima grijă față de sănătatea semenilor noștri va trebui să demareze de la autoritatea locală, respectiv de la primar, care este prima persoană responsabilă, atât cu stabilirea și elaborarea măsurilor de contracarare a acestei grave pandemii, cât și cu supravegherea respectării acestor măsuri.

Urmare a unei verificări, pe grupe de vârstă, făcută de personalul de la starea civilă și de la asistența socială din cadrul aparatului de specialitate, a rezultat că la nivelul comunei Frăsinet, avem un număr de 588 persoane de peste 65 ani, din care 146 sunt persoane singure. Pentru acestea, în primul rând, trebuie luate măsuri ferme de supraveghere permanantă și de îngrijire efectivă, măsuri transpuse în practică prin adoptatea unei hotărâri de organizare și de funcționare a unui serviciu de îngrijire la domiciliu, care să se adreseze asistentei persoanelor varstnice aflate in diverse grade de dependență, ca urmare a pierderii autonomiei personale, asigurandu-le un set de servicii de îngrijire cu scopul asistării lor în îndeplinirea actelor curente de viață, prevenirii sau limitării degradării autonomiei funcționale, păstrării și îmbunătățirii stării de sănătate și asigurării unei vieți decente și demne.

Beneficiarii primesc asistența și suport necesar pentru realizarea activităților de baza ale vieții zilnice în funcție de nevoile individuale, corelate cu gradul de dependenta al beneficiarului.

Ajutorul acordat pentru indeplinirea activitatilor uzuale ale vietii zilnice priveste doua categorii de activitati: servicii de bază:

-ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;

Asistenţă socială: deplasarea pentru plătirea facturilor, ridicarea unor reţete, aprovizionare, deplasarea la unităţi medicale;

și servicii de suport:

ajutor la prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea cumparaturilor;

-Urmărirea tratamentului la indicaţiile medicului specialist, sau ale medicului de familie;

-Activitati de menaj;

-Insotirea in mijloacele de transport, facilitarea deplasarii in exterior, companie;

-Activitati de administrare si gestionare, activitati de petrecere a timpului liber;

-Servicii de reabilitare si adaptare a ambientului: mici amenajari, reparatii si alte asemenea.

Pe baza celor de mai sus propun conisiliului local adoptarea unei hotărâri de organizare și funcționare a serviciului de îngijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Dl.secretar general al UAT arată că, într-adevăr, așa cu preciza și dl.primar, prin Hotărârea nr.22/23.10.2019, Consiliul Local al comunei Frăsinet a aprobat înființarea Serviciului public de asistență socială, ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului.  Organizarea și funcționarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, vine ca o măsură firească, parte dintr-un cadru mai larg de servicii de asistență socială. De altfel, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Frăsinet, aprobat potrivit art.2 din HCL nr.22/2019, una dintre atribuțiile compartimentului în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale este și aceea prin care, în conformitate cu art.2, lit.„g” din acesta, propune înființarea serviciilor sociale de interes local.

De aceea, având în vedere starea socio-economică prin care trece țara și, implicit, și comunitatea noastră locală, stare provocată de pandemia de coronavirus COVID-19, la nivelul aparatului de specialitate al primarului s-a făcut o evaluare a persoanelor din comună, pe grupe de vârstă, rezultând că la nivelul comunei Frăsinet, sunt un număr de 588 persoane de peste 65 ani, din care 146 sunt persoane singure.

De la data instituirii stării de urgență prin Decretul nr.195/16.03.2020 și până în prezent primăria a luat măsurile impuse prin acest act normativ, însă numai după adoptarea ordonanței militare nr.4/29.03.2020, măsurile dispuse prin aceasta au fost strict supravegheate împreună cu polițiștii postului local de poliție și s-a înțeles cât de gravă este această situație. Faptul că persoanele în vârstă sunt cele mai vulnerabile la infecția cu noul coronavirus, teama administrației locale de o îmbolnăvire în masă a acestora, devine din acest moment preocuparea principală a autorității locale. Așa cum arătam mai sus, cele aproximativ 146 de persoane vârstnice din comună, care locuiesc singure, sunt primele pentru care supravagherea permanentă și acordarea de servicii sociale de îngrijire la domciliu sunt prioritare.

Din punct de vedere legal, organizarea și funcționarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în afara cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, este dat de Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, precum si a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Beneficiarii serviciului de ingriire la domiciuliu sunt persoanele varstnice cu domiciliul in comuna Frăsinet, care se afla in una din urmatoarele situatii:

  1. a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
  2. b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  3. c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  4. d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
  5. e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile zilnice, datorită bolii ori stării fizice.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 129, alin.(2), lit„d”, alin.(7), lit.„b”, art.154, alin.(3) și alin.(4, art.155, alin.(1), lit.„d”, și alin.(5), lit.„a” și „c” din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind codul administrativ, coroborate cu prevederile art.34, art.112, alin.(3), lit„g”, art.113, alin.(4) și ale art.115, alin.(1), „a”, din Legea nr.292/2001, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, consiliul local are competența materială de a adopta o hotărâre în acest sens.

Președintele ședinței constată că nu mai sunt înscrieri la cuvânt și supune la vot proiectul de hotîrâre care a fost aprobat cu 9 voturi „pentru”, nicio abținere și niciun vot împotrivă.

În continuare se trece la cel de-al doilea punct al ordinii de zi, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SERVLOC Frăsinet srl.

Florea Paraschiv – contabillul primăriei , arată că bugetul din acest an este mai sărac decât cel de anul trecut.În principal, veniturile acestui serviciu se constituie din încasarea taxei pentru apa furnizată prin rețeaua publică și abia dacă ajung pentru plata salariilor. Sigur că mai subvenționează și primăria o mică parte din cheltuielile inerente de funcționare.

Nemaifiind luăcri de cuvânt, președintele supune la vot proiectul de hotărâre care afost aprobat cu 9 voturi „pentru”, nicio abținere și niciun vot împotrivă.

În continuare, secretarul general, dl.Niculae Duțu, arată că în conformitate cu dispozițiile art.138, alin.(15) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, procesul verbal al ședinței anterioare a consiliului local nr. 286 din 19.02.2020, a fost pus la dispoziția  consilierilor încă de la începutul ședinței, fiind aprobat fără obiecțiuni sau contestații.

Președintele constată că subiectele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, și declară închise lucrările ședinței.

Drept care a fost întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original.

 

 

Președinte de ședință,                                                                     Secretar general,

Consilier Gealapu Anghel                                                                      jr.Niculae Duțu

 

 

 

 

 

 

 

 

D.N./D.N.

Ex.1