Select Page

ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRĂSINET

comuna Frăsinet , str.Șoseaua Gării nr.71,  județul Teleorman , C.U.I. 16380712,  e-mail: [email protected] , tel./fax 0247.433.531

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modul de întocmire a registrului agricol, potrivit capacității administrative

a comunei Frăsinet

 

 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRĂSINET, JUDEȚUL TELEORMAN,

          Întrunit în ședință ordinară de lucru la convocarea primarului comunei Frăsinet, prin  Dispoziția nr. 28 din 22.05.2020, conform art.133,alin.(1), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/05.07.2019, prin

Având în vedere :

– Adresa nr.4056/14.04.2020 emisă de Direcția pentru Agricultură a Județului Teleorman cu privire la aprobarea și publicarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, însoțită de adresa M.A.D.R. nr.242066/13.04.2020, cu același obiect de informare;

– Referatul de aprobare a proiectului  de hotărâre, ca instrument de motivare a acestuia, semnat de primarului comunei Frăsinet, nr.770 din22.0.5.2020;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.771 din 22.05.2020;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local nr. din 29.05.2020.

-Prevederile art.1, alin.(6), ale art.6 alin.(1) și (2) precum și ale art.15, lit.„b” din O.G. nr.28/27.08.2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr.985/27.12.2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;

-ORDINUL nr. 25 / 1.382 / 37 / 1.642 / 14.297 / 746 / 20 / 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborate cu prevederile art.196 alin.(1), lit.„a” și cu prevederile art.197, alin.(1) din OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1(1) La nivelul comunei Frăsinet, județul Teleorman, registrul agricol se întocmește pe suport de hârtie, potrivit capacității administrative a comunei.

(2) Obligațiile persoanelor fizice și juridice, cu privire la declararea datelor în registrul agricol, se aduc la cunoștința acestora prin înștiințări individuale.

Art.2 – Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către primarul comunei Frăsinet, prin compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate, sub coordonarea secretarului general al unității administrativ-teritoriale.

Art.3 – Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Teleorman – secția contencios administrativ și fiscal, potrivit Legii nr.554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4Comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, se va face de către secretarul comunei Frăsinet, în termenul legal.

 

 

 

F R Ă S I N E T

Nr.11 din 29.05.2020