Selectează o Pagină
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: COMUNA FRĂSINET, Șoseaua Gării nr.71, FRĂSINET, judeţul TELEORMAN, telefon 0347 404 477, fax 0347 404 477, email primariafrasinet@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan în suprafață de 1249 mp, aparținând domeniului privat al comunei Frăsinet, situat în comuna Frăsinet, sat Frăsinet, Aleea Stadionului, FN, județul Teleorman, număr cadastral 4740, carte funciară 4740, T.14, p.598,599,560, Vânzarea se va face conform art.363 din OUG nr.57/2019 în baza Hotărârii Consiliului Local nr.4/20.02.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pe baza unei cereri scrise și a chitanței de la casieria unității.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Registratură și Informații Publice, Șoseaua Gării nr.71, FRĂSINET, judeţul TELEORMAN, telefon 0347 404 477, fax 0347 404 477, email primariafrasinet@yahoo.com

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei și se va achita la casieria unității

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27/03/2023, ora 12,00

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 31/03/2023, ora 14,00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: COMUNA FRĂSINET, Șoseaua Gării nr.71, FRĂSINET, judeţul TELEORMAN

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 5/04/2023, ora 10,00, la sediul autorității contractante din Șoseaua Gării nr.71, FRĂSINET, judeţul TELEORMAN

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Teleorman, Mun.Alexandria, str.Ion Creangă nr.53, jud.Teleorman, tel.0247406016, fax 0247317322, e-mail: tribunaltr@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09/03/2023