Selectează o Pagină

U.A.T. COMUNA FRĂSINET

ANUNŢ

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL, ÎN SPECIAL DENUMIREA, CODUL FISCAL, ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON, TELEFAX ŞI/SAU ADRESA DE E-MAIL ALE PERSOANEI DE CONTACT:
U.A.T. Comuna Frăsinet prin Primăria comunei Frăsinet, cu sediul în comuna Frăsinet, sat Frăsinet, judeţul Teleorman, cod poştal 147012, C.I.F. 16380712 , telefon- fax 0247 433531, reprezentată de dl Ghimiș Florentin Adrian, având calitatea de primar.
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII, ÎN SPECIAL DESCRIEREA ŞI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE CONCESIONAT:
Concesionarea pe o perioadă de 49 ani a imobilului „teren intravilan, cu suprafața de 1529,0mp, având NC 3779 și CF 3779, situat în T69, P2558, str. Șoseaua Gării, nr.2, satul Frăsinet, comuna Frăsinet, județul Teleorman”
3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Documentaţia de atribuire este reprezentată de caietul de sarcini al concesiunii, instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare şi formulare tipizate
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Un exemplar al documentaţiei de atribuire poate fi achiziţionat prin cumpărare de la sediul concedentului
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Casieria Primăriei comunei Frăsinet
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire este de …….. lei şi se va achita la casieria Primăriei comunei Frăsinet
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: , orele 16,oo
4. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE:
Ofertele sigilate vor fi depuse la registratura Primăriei comunei Frăsinet
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: , orele 16,00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Frăsinet, Str.Șoseaua Gării nr.71, sat Frăsinet, judeţul Teleorman, cod poştal 147012.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Un exemplar original
5. DATA ŞI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂŞURA SEDINŢA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 21.12.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Frăsinet
6. DENUMIREA, ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON, TELEFAX ŞI/SAU ADRESA DE E-MAIL ALE INSTANŢEI COMPETENTE ÎN SOLUŢIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI:
Tribunalul Teleorman, cu sediul în Alexandria, str.Ion Creangă nr.53, judeţul Teleorman, telefon 0247406016, fax 0247317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
Termenele de depunere a contestaţiilor sunt stabilite de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
7. DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI DE LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE ABILITATE, ÎN VEDEREA PUBLICĂRII: